Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, na podstawie   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w sprawie:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,

  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi,

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat,

  • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą,

  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,

  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),

  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Poradnia prowadzi ponadto badania i wydaje opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.