Przyjęcie wniosku o udzielenie pomocy od rodziców lub prawnych opiekunów zgłoszonego telefonicznie lub osobiście. Zebranie wstępnych informacji o przyczynie zgłoszenia w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty i wyznaczenie terminu badania.

Zarejestrowanie wniosku w książce wniosków w/g następujących danych:
1.imię i nazwisko dziecka
2.data zgłoszenia
3.data badania
4.osoby odpowiedzialne za przyjęcie dziecka

Poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o konieczności przedstawienia dokumentacji dot. dziecka w zależności od problemu z którym się zgłasza , w szczególności opinii ze szkoły, wykazu ocen, zeszytów, innych prac pisemnych lub rysunków, dziecka  dokumentacji lekarskiej.

Zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do złożenia pisemnego oświadczenia w karcie indywidualnej dziecka o treści:
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania....................................................
/wpisać rodzaj badania/
dziecka.................................................................
/wpisać imię i nazwisko dziecka/
...................................................
/czytelny podpis /
Rozmowa wstępna, przeprowadzenie wywiadu.

Wykonanie badania z wykorzystaniem metod i technik badawczych zapewniających rzetelną diagnozę problemu.

Zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie wykonywania badania, w szczególności:
- poczucie bezpieczeństwa,
- odpowiednie miejsce do pracy,
- czas pracy i przerwy na odpoczynek,
- eliminowanie czynników zakłócających pracę dziecka,
- przerwanie badania i wyznaczenie następnego terminu w przypadku zaobserwowania objawów zmęczenia.

Po zgromadzeniu pełnej dokumentacji umożliwiającej wydanie opinii, poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o możliwości wydania pisemnej opinii z zalecanymi formami pomocy.

Napisanie opinii na komputerze w 3 egzemplarzach, zarejestrowanie opinii.

Analiza dokumentacji dziecka znajdującej się w karcie indywidualnej przez dyrektora.
Zatwierdzenie opinii do wydania, podpisanie przez dyrektora.

Wydanie opinii poprzez:
- wydanie w dwóch egzemplarzach opinii rodzicom  lub prawnym opiekunom osobiście z potwierdzeniem odbioru na kopii opinii,
w sposób następujący:
otrzymałem, czytelny podpis , data.
lub
- wysłanie listem poleconym na wskazany
przez rodziców adres.
Umieszczenie odpisu opinii w dokumentacji poradni.

Co zawiera opinia?

Opinia zawiera:
1.oznaczenie poradni wydającej opinię;
2.imię i nazwisko, pesel dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, w przypadku ucznia-również nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza;
3.stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
4.wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce, stosownie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.

Część opinii dotycząca badań psychologiczno pedagogicznych zawiera:

1. Ocenę zachowania dziecka w sytuacji badania:

a) charakterystykę funkcjonowania emocjonalno - społecznego,
- kontakt,
- nastrój, stan emocjonalny w chwili badania, dojrzałość społeczną,
- motywację i dojrzałość do pracy,
b) charakterystykę innych aspektów zachowania:
- tzw. napęd psychoruchowy, stopień zainteresowania zadaniami, współpracy,
- uwagę /siłę koncentracji i długość okresu koncentracji uwagi/, zainteresowanie zadaniami.

2. Ocenę rozwoju psychomotorycznego dziecka:
-ocenę inteligencji w świetle wyników testu inteligencji - skali ogólnej,
-mowy (ekspresji słownej, artykulacji) i funkcji językowych (słownika, budowania wypowiedzi), -procesów orientacyjno - poznawczych: uwagi, pamięci, wyobraźni, percepcji.
3.Diagnozę dysleksji na podstawie danych jakościowych: symptomy specyficzne dla dysleksji.
4.Diagnozę pozytywną-wskazanie mocnych stron rozwoju i funkcjonowania dziecka.
5.Diagnozę negatywną - stwierdzenie dysharmonii rozwoju psychoruchowego i wskazanie dysfunkcji.
6. Ocenę czytania i pisania:
- czytanie głośne, ciche (tempo, technika, poziom zrozumienia, specyficzne błędy),
- pisanie (tempo, poprawność pisowni, specyficzne błędy),
- znajomość zasad ortografii,
- poziom graficzny pisma,
- określenie wpływu specyficznych trudności w uczeniu się na inne przedmioty szkolne.