Zakres Świadczonej pomocy

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna. logopedyczna

 • Terapia pedagogiczna i logopedyczna

 • Poradnictwo

Formy pomocy

 • Terapia indywidualna

 • Terapia w małych grupach

 • Konsultacje i ukierunkowanie do pracy z dzieckiem w domu

 • Badania przesiewowe

Realizujemy zalecenia innych poradni.

Badania diagnostyczne przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ich skład wchodzą: konsultacje, wywiad kliniczny, diagnoza testowa, przegląd dokumentacji, raportów oraz analiza wyników przeprowadzonych testów. Profesjonalny, pełny zindywidualizowany raport (opinia) zawiera wskazówki do dalszego postępowania, mającego na celu poprawienie jakości funkcjonowania społecznego, szkolnego/zawodowego jak również osobistego.

Diagnoza - pełne badanie trwa (w zależności od dysfunkcji, wieku badanego) od 4 godzin i obejmuje co najmniej 4 spotkania.

Usługi diagnostyczne obejmują:

 • problemy związane z uczeniem się: dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię (specyficzne trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu, nauce matematyki)

 • zaburzenia adaptacyjne

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD)

 • zaburzenia zachowania

 • wady wymowy

 • zaburzenia lękowe

 • depresję

 • zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia)

 • stany kryzysowe, lęki, fobie

 • zaburzenia emocjonalne

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami, przełożonymi

 • różnego rodzaju reakcje nerwicowe, tiki, jąkanie, ruchy mimowolne, moczenie nocne i dzienne, zanieczyszczanie się.


Zajmujemy się również dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną, problemem diagnozy i wspierania rozwoju. Diagnozujemy ogólne możliwości intelektualne, zdolności specjalne oraz poziom twórczego myślenia.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla:

 • dyslektyków , dysortografików , dysgrafików, dyskalkulików,

 • dzieci niesamodzielnych,

 • szczególnie nieśmiałych,

 • nadwrażliwych,

 • tych z wadami słuchu fonematycznego,

 • dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej,

 • dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej,

 • mniej sprawnych manualnie,

 • tych, którzy mają problemy z nauką,

 • dzieci z problemami koncentracji uwagi

 • dzieci z klas 0-IV ze specyficznymi trudnościami w matematyce.

Cele zajęć terapii pedagogicznej:

 • Rozwijanie samodzielności,

 • Budowanie wiary we własne siły,

 • Wspomaganie rozwoju psychicznego,

 • Podniesienie efektywności uczenia się,

 • Wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania,

 • Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń,

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

 • Usprawnienie zdolności koncentracji.

Warunkami skuteczności terapii są:

 • Wczesne jej rozpoczęcie (już w wieku przedszkolnym) u dzieci, u których dostrzegamy opóźnienia rozwoju funkcji niezbędnych do uczenia się,

 • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych oraz praca w domu zgodnie ze wskazówkami terapeuty.

  Posiadamy doskonale wyposażoną salę do terapii metodą Integracji Sensorycznej.